Gwarancja

 

Gwarancja obejmuje wady ukryte - fabryczne produktów, które uwidaczniają się w okresie gwarancyjnym.
 
Gwarancje nie obejmują: uszkodzeń mechanicznych, uszkodzeń powodowanych przez czynniki zewnętrzne (termiczne, chemiczne, atmosferyczne), elementów podlegających naturalnemu zużyciu w trakcie eksploatacji (np. poduszki), powłok galwanicznych, lakieru, produktów podlegających wcześniejszej i okresowej wymianie, uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania i konserwacji.
 
Sprzedający nie udziela Kupującemu gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego, natomiast informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.
Udzielone gwarancje nie ograniczają praw Konsumentów dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi
 
Zakupione w naszym sklepie instrumenty muzyczne objęte są 1 lub 2 letnim okresem gwarancji - w zależności od producenta. Podstawę gwarancji stanowi karta gwarancyjna wraz z dowodem zakupu.
 
Natomiast zakupione w naszym sklepie akcesoria objęte są 12-sto miesięcznym okresem gwarancji. Podstawą gwarancji jest dowód zakupu.